Saimnieciskie darbinieki

Gints Lācis Direktora vietnieks saimniecības jautājumos

Anita Zaļaiskalne

Grāmatvede

Astrīda Celmiņa

Lietvede-kasiere

Rita Kožemjakina

Pavāre

Ilze Vaļūne

Pavāre

Inese Rekoviča

Apkopēja

Benita Zemoviča

Apkopēja

Inese Niedra Apkopēja

Vaira Kuzmina

Apkopēja

Dace Noreika

Skolas dežūrapkopēja

Skaidrīte Baturoviča

Veļas pārzine