Skolas iekšējie dokumenti

Valles pamatskolas ārpusstundu darba plāns 2022./2023.mācību gadam

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (publicējamā daļa)

Valles pamatskolas nolikums

Kārtība, mācību procesa organizēšanai Valles pamatskolā piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Attālināto mācību pārraudzības shēma Valles pamatskolā

10 soļi attālināto mācību veiksmīgai norisei

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1., 4., un 7.klasei

Valles pamatskolas pašvērtējums

Valles pamatskolas nolikums

Valles Sporta halles reglaments

Valles pamatskolas internāta reglaments

Valles pamatskolas bibliotēkas reglaments

Valles pamatskolas iekšējie kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi Valles pamatskolā

Valles pamatskolas skolēnu kavējumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība

Valles pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes reglaments

Valles pamatskolas pedagoģiskās padomes reglaments

Valles pamatskolas stipendiju izmaksas kārtība

Valles pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas kārtība