Skolas iekšējie dokumenti

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas prioritātes 2018./2019.mācību gadam

Valles vidusskolas attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

Valles vidusskolas pašvērtējums

Valles vidusskolas nolikums

Valles Saieta nama reglaments

Valles Sporta halles reglaments

Valles vidusskolas internāta reglaments

Valles vidusskolas bibliotēkas reglaments

Valles vidusskolas iekšējie kārtības noteikumi

Valles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu papildinājums Nr.4

Valles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu papildinājums Nr.5

Darba kārtības noteikumi Valles vidusskolā un tās struktūrvienībās

Valles vidusskolas skolēnu kavējumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība

Valles vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes reglaments

Valles vidusskolas skolas padomes reglaments

Valles vidusskolas stipendiju izmaksas kārtība

Valles vidusskolas labāko skolēnu vērtēšanas un apbalvošanas nolikums

Valles vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Valles vidusskolas noteikumi par izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību

Valles vidusskolas zinātniski pētnieciskā darba izstrādes kalendārs

Valles vidusskolas zinātniski pētnieciskā darba vērtēšanas kritēriji

Valles vidusskolas metodiskās padomes hierarhija