Skolas iekšējie dokumenti

Attālināto mācību pārraudzības shēma Valles pamatskolā

10 soļi attālināto mācību veiksmīgai norisei

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas prioritātes 2018./2019.mācību gadam

Valles vidusskolas attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

Valles vidusskolas pašvērtējums

Valles pamatskolas nolikums

Valles Sporta halles reglaments

Valles pamatskolas internāta reglaments

Valles pamatskolas bibliotēkas reglaments

Valles pamatskolas iekšējie kārtības noteikumi

Valles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu papildinājums Nr.4

Valles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu papildinājums Nr.5

Darba kārtības noteikumi Valles pamatskolā

Valles pamatskolas skolēnu kavējumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība

Valles pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes reglaments

Valles pamatskolas pedagoģiskās padomes reglaments

Valles pamatskolas stipendiju izmaksas kārtība

Valles vidusskolas labāko skolēnu vērtēšanas un apbalvošanas nolikums

Valles pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Valles vidusskolas noteikumi par izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību

Valles vidusskolas zinātniski pētnieciskā darba izstrādes kalendārs

Valles vidusskolas zinātniski pētnieciskā darba vērtēšanas kritēriji

Valles vidusskolas metodiskās padomes hierarhija